Condicions generals Contractuals

www.concedetedeseos.com pertany a Carina TurDoherty, amb NIF 46726814Z, el domicili social del qual es troba carrer Justícia, 17, B, 2-4, 08397, Pineda de Mar, Barcelona (Espanya). El títol llicencia atorgat per la Generalitat de Catalunya davant Turisme sota el qual opera és Núm. Reg. 9015-420435/2018 sent agència minorista. I el seu correu electrònic és info@concedetedeseos.com. L’agència comercialitza sota la marca registrada CONCÉDETE DESEOS.

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquesta web, suposa l’acceptació total d’aquestes Condicions Generals que es consideren automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessari la seva transcripció escrita a aquest.

Les dades ofertes en www.concedetedeseos.com mostren preus, durada, grup mínim i màxim, així com serveis inclosos de cada viatge ofert. Quant a les matèries no reflectides en les presents condicions generals, es regiran per la legislació vigent: Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries com el Llibre IV De Viatges Combinats.

L’empresa té els següents drets:

Modificar l’itinerari o condicions del viatge per motius aliens a l’empresa o per millores substancials en el programa amb la deguda notificació al client.

Els serveis no inclosos en el programa del viatge combinat, com a menjars, sopars o altres activitats que es pugui dur a terme durant el viatge no són responsabilitat de CONCÉDETE DESEOS.

Modificar l’horari dels vols en els viatges amb vols inclosos i en un marge no superior a 2 hores abans o 2 hores després de l’horari previst en l’oferta de viatge per a evitar haver d’augmentar notablement el preu del viatge a les places encara vacants, per a així facilitar que el viatge es realitzi.

Cancel·lar el viatge per no arribar al numero mínim de persones per a conformar el grup o per causes de força major, entesa com les circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

Rescindir el contracte abans o durant el viatge en cas que el client mostri un comportament inadequat que posi en perill el bon funcionament de les activitats programades.

L’empresa té les següents obligacions:

Informar del programa de viatge en el cas d’estar prèviament organitzat així com informar del sistema de viatge personalitzat quan el programa es realitza amb el grup i sobre la base de les seves preferències.

Complir amb el programa sempre que les causes alienes a l’empresa, tercers, alteracions climatològiques o geogràfiques, problemes amb els intermediaris aeris, vagues, vagues o amb hotelers, circumstàncies polítiques o bèl·liques, esdeveniments imprevistos o altres motius aliens a l’organització, així com casos de força major ho permetin. En aquests casos l’empresa no es fa responsable, encara que facilitarà la gestió de qualsevol assumpte derivat d’aquests esdeveniments i actuarà conforme al que marca la Legislació en aquestes situacions.

Respondre enfront dels clients del correcte compliment del contracte en funció de les obligacions que els corresponguin per la Legislació Aplicable. CONCÉDETE DESEOS emprarà els mitjans que raonablement es trobin al seu abast per a facilitar que els seus proveïdors acceptin la responsabilitat i indemnitzin sobre aquest tema i enfront de qualsevol reclamació relatives a la prestació dels serveis.

Informar sobre les modificacions o cancel·lacions. Quan CONCÉDETE DESEOS es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, -excloent la modificació de l’horari dels vols en un marge de màxim 2 hores per damunt o per sota de l’horari previst- l’haurà de notificar per escrit al client el més ràpidament possible perquè pugui optar entre rescindir la seva reserva o el contracte sense penalització, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial i la seva possible repercussió en el preu. En cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Informar sobre els documents necessaris per a viatjar, DNI o Passaport i els documents especials, com a visats o certificacions mèdiques de vacunació.

Drets i Obligacions del client:

El client té l’obligació de:

Efectuar els pagaments en els terminis marcats per CONCÉDETE DESEOS. Fer el pagament final del viatge amb un mínim de 15 dies abans de la data de sortida en els viatges de fins a 3 nits i de 30 dies abans de la data de sortida en els viatges de 4 o més nits.

Comunicar a l’empresa la cancel·lació del viatge i complir amb el que s’estableix per a aquests casos.

Portar sempre el passaport o document d’identitat original, tots dos vigents, en el cas de passaport amb vigència mínima de 6 mesos, així com altres documents específics, com a visats en el cas de no estar inclosos en el viatge, pòlissa d’assegurances en el cas de no estar inclosa en el viatge, cartilla de vacunació… CONCÉDETE DESEOS no serà responsable, en cap cas, per les despeses incorregudes per part de la client, per falta de documentació o per mancar aquesta dels requisits necessaris. Si alguna autoritat negués l’obtenció de visats per qüestions personals del client, o se li fos denegada l’entrada a qualsevol país per falta d’algun requisit exigit, CONCÉDETE DESEOS declina tota responsabilitat, i qualsevol despesa originada per tal circumstància serà a càrrec del client. Les persones de nacionalitat diferent a l’espanyola han d’assegurar-se de complir amb les exigències en matèria de visats al país de destinació, assumint les conseqüències del seu incompliment.

Entendre que viatja en grup amb persones que no coneix i part de l’èxit del viatge resideix a mostrar una actitud positiva i tenir moltes ganes de compartir i de gaudir d’una experiència enriquidora pel que és important donar sempre el millor d’un mateix, sent tolerant, respectuós i conciliador.

El client té el dret de:

Rebre informació detallada del viatge.

Percebre la devolució de la totalitat de l’import pagat en cas que la cancel·lació sigui per causes imputables a CONCÉDETE DESEOS o d’una part en cas que el desistiment sigui per part de la client. En el cas de cancel·lació sigui per causes imputables a CONCÉDETE DESEOS per no arribar al mínim de persones per a conformar el grup, el client pot sol·licitar el reemborsament total de les quantitats abonades o utilitzar-les en un altre viatge.

Si un viatge no aconseguís el nombre mínim de clients, l’empresa proposarà el pagament d’un suplement a la resta de clients per a poder realitzar el viatge.

Política de Cancel·lació i Penalització:

En cas de desistiment dels serveis turístics contractats a través de www.concedetedeseos.com, el client tindrà dret a la devolució de les quantitats que hagués satisfet, amb deducció de les quals es reportin en concepte de despeses de cancel·lació (gestió i penalització).

L’import de les despeses de cancel·lació pot variar en funció de la destinació, dates i establiment d’allotjament, companyia de transports, etc. Així mateix, en cas d’acompanyament per part del personal de CONCÉDETE DESEOS, comportarà també despeses de cancel·lació generats per la manutenció, transport… de la persona encarregada del grup en destinació.

Per norma general, tret que els proveïdors especifiquin el contrari, els percentatges de costos d’anul·lació són els següents segons la data en la qual es cancel·li, que cobriran reserva d’hotels o altres tipus d’allotjament, i si n’hi hagués guies turístics, instructors, activitats turistiques, esportives i/o culturals, gestió per part de CONCÉDETE DESEOS, etc.

En cas de cancel·lació del viatge per part del client una vegada realitzat el pagament corresponent a la reserva del viatge i abans que CONCÉDETE DESEOS adquireixi els bitllets d’avió – en els viatges que incloguin els vols-, el client recuperarà el 85% de l’import lliurat com a primer pagament o reserva. El 15% es consideren despeses de gestió.

En el cas que CONCÉDETE DESEOS hagi adquirit els bitllets d’avió a nom del client, se li farà lliurament al client dels seus bitllets d’avió perquè pugui fer ús d’ells si així ho desitja, podent gestionar-se ell mateix un canvi de nom, de data o de destinació amb la companyia aèria. El client al seu torn haurà d’abonar en concepte de despeses de gestió i penalització per anul·lació els següents imports depenent de la data que resti per a l’inici del viatge:

Sempre serà el 15% de l’import del viatge en concepte de despeses de gestió per anul·lació o desistiment per part del client. Al 15% se li sumaran les despeses d’anul·lació i el concepte de penalització en funció dels acords interns amb els receptius en cas d’haver-los, del tipus de viatge i de la data d’antelació a la sortida. El concepte de despeses d’anul·lació serà un mínim de 15% i màxim de 30% de l’import del viatge.

Entenent-se fins aquí, que per anul·lació o desistiment del viatge per part del client haurà d’abonar un mínim de 15%+15% = 30% del total del viatge o un màxim de 15%+30% = 45% del total del viatge.

A aquest percentatge li sumarem el consegüent percentatge de penalització depenent dels dies que faltin per al viatge:

  • + 5% de l’import total del viatge en concepte de penalització si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data de sortida del viatge.
  • + 15% de l’import total del viatge en concepte de penalització si el desistiment es produeix amb més de 7 i menys de 10 dies d’antelació a la data de sortida del viatge.
  • + 45% de l’import total del viatge en concepte de penalització si el desistiment es produeix amb menys de 7 dies d’antelació a la data de sortida del viatge.
  • + 100% de l’import total del viatge en concepte de penalització si el client no es presenta a la sortida, abonant si escau les quantitats pendents.

La no presentació del client sense previ avís i autorització expressa de CONCÉDETE DESEOS, serà tractat com una cancel·lació i per tant no hi haurà reemborsaments davant aquest cas.

El desistiment del viatge haurà de fer-se per escrit al correu electrònic: info@concedetedeseos.com

MODIFICACIONS: Excepte expressa autorització per part de l’agència, no es permet al client reduir el període d’estada o dels serveis contractats, ni canviar el titular d’una reserva ja realitzada. Qualsevol d’aquests canvis sense l’autorització requerida, seran tractats com a cancel·lació de la reserva. Les modificacions destinades a estendre el període de reserva estaran subjectes a disponibilitat. En aquest supòsit, el preu serà modificat de forma proporcional.

La concurrència de força major, com, per exemple, guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals i altres causes que afectin seriosament la/s parteix/s i/o al lloc de prestació del servei i/o al país d’origen de la client, i altres causes impredictibles, o que previstes resultessin inevitables, i estiguessin fora del control de la part afectada, excusa l’incompliment per la part afectada de les obligacions contingudes en aquestes Condicions Generals.

RECLAMACIONS:

El client està obligat a comunicar a l’empresa i si escau al prestador del servei de què es tracti, tot incompliment del contracte imputable a aquests, dins dels 7 dies següents a la finalització del viatge.

ASSEGURANÇA DE VIATGE

Tots els nostres programes de viatges oferts per CONCÉDETE DESEOS porten inclosos la assegurança d’assistència en viatge de la companyia INTERMUNDIAL. La contractació del viatge reconeix que el client accepta les inclusions i exclusions de l’assegurança. Les dades sobre l’assegurança s’inclouen en la documentació addicional que es lliura al client abans de la sortida. Les condicions particulars de les assegurances estan a la disposició del client en qualsevol moment.

L’assegurança de cancel·lació és opcional i no s’inclou en cap viatge. Ho pot tramitar el client amb la companyia que prefereixi o sol·licitar-nos la tramitació a CONCEDEIX-TE DESITJOS amb la companyia INTERMUNDIAL